Regulamin programu „Rok z higieną Velvet”
(w edycji 2023/2024)

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu programu ” Rok z higieną Velvet”

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług przez Tennis&Management Sp. z o.o. (dalej Kids&Sport) wchodzących w skład programu Rok z higieną Velvet, w edycji 2023/2024(dalej Program).
 2. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie https://rokzhigienavelvet.edu.pl/ (dalej Strona internetowa), tj. placówki oświatowe.
 3. Czas trwania Programu, a tym samym Uczestnictwa w Programie, określa się datą graniczną, tj. 30 czerwca 2024 roku. Obowiązuje limit Uczestników Programu.
 4. Uczestnicy, dokonując rejestracji, poświadczają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.
 5. Regulamin jest stale udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 6. Umożliwianie korzystania ze Strony internetowej lub materiałów przesłanych Uczestnikom jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Kids&Sport na rzecz Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy zamówienia, składanego przez Uczestnika oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Kids&Sport – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tennis & Management Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 92 lok 4, 02-991 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000491643, NIP: 1080016161, www.kidsandsport.pl, akademia@kidsandsport.pl
 2. Uczestnik – placówka oświatowa, reprezentowana przez osobę fizyczną, dokonująca rejestracji bądź składająca zamówienie i korzystająca z usług świadczonych w ramach Programu.
 3. Usługi – usługi świadczone przez Kids&Sport na rzecz Uczestnika, w ramach Programu, w oparciu i na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 3
Zakres usług świadczonych w ramach Programu

 1. Kids&Sport w ramach Programu, zapewnia Uczestnikom materiały edukacyjne – poczynając od września 2023, 1 raz w miesiącu, do końca okresu trwania Programu, zestawy materiałów, w których skład mogą wchodzić teksty, scenariusze i konspekty zajęć, filmy prezentujące przykłady zabaw i ćwiczeń sportowych, przesyłane Uczestnikom w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail podanej w procesie rejestracji lub dostępne na Stronie internetowej, o tematyce zaprezentowanej na Stronie internetowej.

§ 4
Rejestracja w Programie i świadczenie usług

 1. Rejestrację Uczestnika (poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej).
 2. Uczestnictwo w Programie, a tym samym dostęp do usług w nim świadczonych, uważa się za rozpoczęte w momencie otrzymania przez Kids&Sport potwierdzenia poprawnie dokonanej rejestracji uczestnika.

§ 5
Płatności

 1. Udział w Programie (w zakresie opisanych powyżej usług, tj. przesyłania materiałów edukacyjnych) jest bezpłatny.
 2. Kids&Sport zastrzega sobie prawo do zaprezentowania uczestnikom, dodatkowych i całkowicie dobrowolnych (fakultatywnych) usług dodatkowych, w sposób jasny prezentujących ich odrębność i odpłatność.

§ 6
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Uczestnik powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką stron internetowych, przeglądarką plików typu pdf.
 2. Korzystanie ze stron internetowych i aplikacji lub programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenie szkoleń online, może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 7
Określenie praw i obowiązków Kids&Sport oraz Uczestników

 1. Kids&Sport zobowiązuje się do przesyłania (udostępnianiu) materiałów edukacyjnych w ramach Programu.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestnika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Kids&Sport.
 3. Kids&Sport zastrzega, że materiały szkoleniowe i edukacyjne wykorzystywane w Programie oraz udostępniane Uczestnikom są objęte ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba, że otrzymał pisemną informację wskazująca na zgodę Kids&Sport na ich upublicznianie lub rozpowszechnianie. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem lub zgodą Kids&Sport jest zabronione.
 4. Kids&Sport uprawniony jest do zablokowania dostępu do materiałów edukacyjnych, jeśli Uczestnik korzysta z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Przyszły Uczestnik Programu, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kids&Sport. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail akademia@kidsandsport.pl .
 6. Kids&Sport zastrzega, że korzystanie z usług oraz materiałów edukacyjnych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.
 7. Kids&Sport zastrzega, że usługi i materiały edukacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

§ 8
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

 1. W ramach działań związanych z prowadzeniem Programu, Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku świadczenia usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu.
  Pełny opis polityki prywatności, znajduje się na stronie: kidsandsport.pl
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
 3. W przypadku uzyskania przez Kids&Sport wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny Kids&Sport określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usług i uczestnictwa w Programie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi przez Kids&Sport.
 6. Kids&Sport jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r..
 7. Kids&Sport jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Uczestnicy mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Kids&Sport może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, mailingowe i współorganizatorom szkoleń.

§ 9
Odstąpienie od uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki dana edycja Programu została zaplanowana przez Kids&Sport, czyli w tym przypadku z końcem 30 czerwca 2024.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie w dowolnym momencie i nie wymaga żadnych działań informacyjnych.
 3. Reklamacje usług Kids&Sport może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Kids&Sport, wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Kids&Sport. O decyzji Kids&Sport Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Kids&Sport rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Kids&Sport ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kids&Sport.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.